plochg business psychology consulting

Home
| Wie is Drs. Ivo Plochg | Consult | Interpersoonlijke Vaardigheden |Onderhandelen & Conflict | | Loopbaan |Burnout | Psychotherapie & Werk|
| Werk & Psychologie artikelen |Weerstand tegen verandering

Oorzaken van weerstand tegen verandering


Verandering in een organisatie heeft meestal tot doel het bereiken van een betere situatie, en dat kan op allerlei mogelijke terreinen liggen.
Het kan ook gaan om het afwenden van een faillisement.
Weerstand tegen verandering beschouwd men vaak als irrationeel.
Niet als men begrijpt dat individuele of groepsbelangen op het spel staan, en er gevreesd wordt voor een inperking van macht of invloed en verdwijnen van eigen functie of afdeling.
De werkplek is voor veel mensen ook een belangrijke bron van sociale contacten en ze verzetten zich dan ook tegen veranderingen die deze contacten dreigen te verstoren.
Verandering zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomstige situatie.
Vaak zijn wij geneigd ons vast te klampen aan bestaande routines en bieden wij weerstand tegen de voorgestelde veranderingen.
Maar ook de onbekendheid met de toekomstige situatie maakt dat mensen geen duidelijk zicht hebben op de voor-en nadelen van de toekomstige situatie.
Vooral de vrees voor het verlies van bestaande voordelen komt naar voren. De verwachting dat de carrière negatief wordt beïnvloed speelt ook een rol
Soms krijgen mensen het gevoel dat hun kennis en vaardigheden gedateerd of overbodig zijn
Ook vrees voor verlies van status of geld of demoralisering bij het resterende personeel, wanneer veranderingen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben, leiden tot weerstand.
Men kan zich persoonlijk aangevallen voelen als de noodzaak van verandering er op duidt dat er in de voorafgaande jaren niet goed werd gewerkt, of dat het beleid slecht was.
Als medewerkers bovendien het gevoel hebben dat anderen hen op slinkse wijze willen beïnvloeden, gaan ze dikwijls averechts reageren.
Wij willen niet de speelbal zijn van factoren (je weet nooit waar een verandering toe leidt) die wij zelf niet onder controle hebben. Mensen hebben de behoefte zelf dingen te bepalen.
"Not invented here" mensen kunnen ook afwijzend staan tegenover technologieën die zij niet zelf bedacht hebben.
Verandering roept ook weerstand op als die ingaat tegen belangrijke waarden of normen (cultuur) in de organisatie.
Vanuit de organisatie kunnen bestaande structuren of beperkte middelen barrières vormen tegen verandering.
Weerstand tegen verandering kan ook een teken zijn dat mensen zich betrokken voelen bij de organisatie  en zich zorgen maken over de toekomst. Het kan ook een signaal zijn dat er iets mis is met de voorgestelde veranderingen.


Omzetten van weerstand tegen verandering in veranderingsbereidheid

Voor veranderingen die negatieve emoties oproepen is intesieve communicatie van groot belang.
Dat kan door in een persoonlijk gesprek of groepssessie, de verandering en de kansen en bedreigingen die deze meebrengt voor de betrokkenen nader te bekijken.
De SWOT-analyse (Strongnesses,Weaknesses,Opportunities, Threats ) kan men ook gebruiken, om te verduidelijken wat een verandering allemaal kan opleveren. Let op duidelijke taal en concrete voorbeelden!, aangepast aan werkniveau en belangen van medewerkers. Niemand zit te wachten op theoretische uitwijdingen.
Wees vooral heel eerlijk en luister met open mind naar de ander(en).
En natuurlijk veranderen is niet altijd even leuk, laten we daar ook eerlijk over zijn.Gebruik is gemaakt van de volgende bron: Mens en Organisatie
Dries Berings en Trui Steen


Toegepaste psychologische kennis kan de basis vormen voor de oplossing van problemen in werksituaties.
Wilt u meer inzicht krijgen in uw eigen rol en gedrag daarbij? Of die van anderen?
Of zijn er vaardigheden die u wilt versterken?
Eén op één gesprekken geven de mogelijkheid tot reflectie en concrete strategieën
Gesprekken vinden plaats in Leiden, Rotterdam of Den Haag andere locaties in overleg.
Telefoon:+31(0)637382583
E-mail: Ivo Plochg
disclaimer ©2013 Plochg Business Psychology Consulting